Ulkomaa-avutuksen ohjesääntö

 

1 §

Tällä ohjesäännöllä annetaan tarkempia säädöksiä Farmasian opiskelijayhdistys Fortis ry:n (jatkossa Fortis) jäsenille jaettavista ulkomaan avustuksista.

2 §                                                                                                          

Avustusta voivat hakea Fortiksen varsinaiset jäsenet, jotka suorittavat osan opinnoistaan tai tutkintoon kuuluvaa harjoittelua ulkomailla tai osallistuvat Pinsestævne–tapahtumaan. Avustusta voi saada myös International Pharmaceutical Students' Federation IPSF:n järjestämään harjoitteluvaihtoon, joka kuuluu tutkintoon.

3 §

Fortiksen hallitus ehdottaa vuosittain tulevan vuoden jaettavan kokonaisavustussumman vähimmäis- ja enimmäismäärät yhdistyksen syyskokoukselle.

4 §

Vaihdon tai ulkomailla tapahtuvan harjoittelun tulee alkaa sen lukuvuoden aikana, jona avustusta haetaan. Etukäteen maksettavat avustukset suoritetaan hakijan pankkitilille vasta kun vaihdon toteutuminen on varmistunut. Vaihdon toteutuminen katsotaan varmistuneeksi, kun hakija on toimittanut kopion hyväksymiskirjeestä opiskelu- tai harjoittelupaikkaan Fortiksen hallitukselle. Avustus peritään takaisin, jos vaihto peruuntuu tai matkaraporttia ei ole toimitettu määräaikaan mennessä.

5 §

Avustuksia myönnettäessä jäseniksi katsotaan henkilöt, jotka ovat olleet Fortiksen jäseniä yli puolet opiskeluajastaan, viimeisen Fortiksen jäsenyyteen oikeuttavan opinto-oikeuden alkamisesta.

6 §

Avustukset jaetaan hakijoiden kesken hallituksen määräämällä tavalla.

7 §

Pinsestævne–tapahtuman ollessa Suomessa Fortis tukee delegaatiota, ei yksittäisiä jäseniä. Delegaatioon katsotaan kuuluvaksi kaikki tapahtumaan osallistuvat Fortiksen alumnijäsenet ja varsinaiset jäsenet.

8 §

Fortiksen hallituksen tulee huolehtia siitä, että avustuksen hakuajasta tiedotetaan hyvissä ajoin etukäteen jäsenille. Hakukuulutuksesta on käytävä ilmi tässä ohjesäännössä esitetyt edellytykset avustuksen hakemiselle ja vastaanottamiselle.

9 §

Avustushakemukset on jätettävä Fortiksen hallitukselle seuraavasti: Opintojaan tai tutkintoon kuuluvaa harjoittelua ulkomailla suorittavat lokakuun loppuun mennessä ja Pinsestævnen sekä harjoitteluvaihtojen lisähaku maaliskuun loppuun mennessä. Lisähaku koskee opiskelijoita, joiden harjoittelupaikka ei ole varmistunut edellisen hakuajan päättymiseen mennessä. Hallituksen tulee päättää avustuksen jakamisesta seuraavassa kokouksessa, kuitenkin viimeistään kahden viikon kuluessa hakuajan päätymisestä.

10 §

Apurahahakemuksen tulee sisältää

  • vapaamuotoinen hakemus, josta käy ilmi matkan ajankohta ja tarkoitus
  • matkan tulo- ja menoarvio
  • tilitiedot, joiden mukaan avustus maksetaan
  • kopio hyväksymiskirjeestä opiskelu- tai harjoittelupaikkaan, jos hakija on vastaanottanut sen hakuajan päättymiseen mennessä.

11 §

Avustuksen saajat julkaistaan Fortiksen jäsenlehdessä ja jokaiselle avustuksen saajalle ilmoitetaan henkilökohtaisesti. Avustuksen saaja sitoutuu avustuksen vastaanottaessaan kirjoittamaan matkaraportin Fortiksen hallitukselle kahden kuukauden kuluessa avustukseen oikeutetun matkan päättymisestä. Fortiksella on oikeus julkaista matkaraportti Fortiksen jäsenlehdessä tai yhdistyksen kotisivulla.

12 §

Tätä ohjesääntöä voidaan muuttaa Fortiksen säännöissä määrätyllä tavalla.