Siirry suoraan sisältöön

Säännöt

Farmasian opiskelijayhdistys Fortis ry:n säännöt 

Päivitetty 2.11.2023

1 § 

Yhdistyksen nimi on Farmasian opiskelijayhdistys Fortis ry ja sen kotipaikka on Kuopion kaupunki. Näissä säännöissä käytetään yhdistyksestä nimeä Fortis. Fortis on poliittisesti ja uskonnollisesti sitoutumaton. Fortiksen kokous- ja pöytäkirjakielenä on suomi. 

Tarkoitus ja toimintamuodot 

2 § 

Yhdistyksen tarkoituksena on yhdistää Itä-Suomen yliopistossa farmasiaa opiskelevia sekä tukea ja edesauttaa heidän ammatti-identiteettinsä kehittymistä. Tarkoituksensa toteuttamiseksi Fortis 

 • järjestää informaatio-, esitelmä-, luento- ja keskustelutilaisuuksia 
 • vaikuttaa aktiivisesti farmasian alan opetuksen kehittämiseen ja ottaa kantaa alan yleiseen kehitykseen 
 • järjestää jäsenilleen vapaa-ajan toimintaa 
 • tukee jäsentensä opintoja, opintomatkoja sekä kansainvälistymistä, mistä säädetään tarkemmin ulkomaa-avustuksen ohjesäännössä 
 • pitää yhteyttä muihin järjestöihin 
 • julkaisee jäsenlehteä nimeltä Dilutus, josta säädetään tarkemmin jäsenlehden ohjesäännössä 
 • järjestää alumnitoimintaa, josta säädetään tarkemmin alumniohjesäännössä 
 • voi olla jäsenenä muissa yhdistyksissä ja säätiöissä. 

Toimintansa tukemiseksi Fortis voi: 

 • vastaanottaa avustuksia, lahjoituksia ja testamentteja 
 • hankittuaan asianomaisen viranomaisen luvan panna toimeen rahankeräyksiä, arpajaisia, myyjäisiä ja huvitilaisuuksia 
 • omistaa toimintaansa varten tarpeellista kiinteää ja irtainta omaisuutta 
 • vuokrata, hankkia ja omistaa kiinteistöjä 
 • omistaa ja olla osakkaana yhdistyksen kanssa samansuuntaista toimintaa harjoittavissa yhtiöissä 
 • harjoittaa alaansa liittyvää kustannus- ja julkaisutoimintaa 
 • harjoittaa kioskikauppaa yhdessä liikepaikassa. 

Jäsenet 

3 § 

Fortiksen jäseniä voivat olla: 

 • varsinaiset jäsenet: Itä-Suomen yliopiston terveystieteiden tiedekunnassa, farmasian laitoksella perus- ja jatkotutkintoja suorittavat henkilöt. 
 • alumnijäsenet: Henkilöt, jotka ovat suorittaneet perus- tai jatkotutkinnon Kuopion korkeakoulun farmasian osastolla, Kuopion yliopiston farmasian tiedekunnassa tai Itä-Suomen yliopiston farmasian laitoksella. 
 • kannattajajäsenet: Yksityiset henkilöt tai oikeuskelpoiset yhteisöt, jotka haluavat tukea Fortiksen tarkoitusta ja toimintaa. 
 • kunniajäsenet: Kunniajäseneksi voidaan kutsua henkilö, joka on erityisen merkittävällä tavalla edistänyt tai tukenut Fortiksen tarkoitusta ja toimintaa. 

Varsinaiset jäsenet, alumni- ja kannattajajäsenet suorittavat jäsenmaksun, jonka suuruudesta ja kantotavasta päättää vuosittain syyskokous. Kunniajäsenillä ei ole jäsenmaksuvelvollisuutta. Saavutetut jäsenoikeudet säilyvät. 

4 § 

Jäseneksi liitytään maksamalla syyskokouksen määräämä jäsenmaksu ja ilmoittamalla täydellinen nimi ja kotipaikka jäsenrekisteriin merkittäviksi. Jäseneksi hyväksymisestä päättää hallitus lukuun ottamatta kunniajäseniä, jotka hyväksyy yhdistyksen kokous. Asianosaisella on oikeus saada hylkäävä päätös yhdistyksen kokouksen ratkaistavaksi jättämällä päätöksestä kirjallinen valitus hallitukselle 30 vuorokauden kuluessa päätöksen tiedoksisaamisesta. 

Yhdistyksestä eroaminen ja erottaminen 

5 § 

Fortiksesta voi erota yhdistyslaissa säädetyllä tavalla. Varsinainen jäsen erotetaan opinto-oikeuden päätyttyä Itä-Suomen yliopiston terveystieteiden tiedekunnassa, farmasian laitoksella. 

6 § 

Hallitus voi erottaa yhdistyksen jäsenen yhdistyslaissa mainituin perustein tai kun jäsen on jättänyt jäsenmaksunsa maksamatta helmikuun loppuun mennessä. Jäsenellä on oikeus saada erottaminen yhdistyksen kokouksen ratkaistavaksi jättämällä päätöksestä kirjallinen valitus Fortiksen hallitukselle 30 vuorokauden kuluessa päätöksen tiedoksisaamisesta. 

Hallitus 

7 § 

Hallituksen muodostavat syyskokouksessa kalenterivuodeksi kerrallaan valitut puheenjohtaja, Dilutuksen päätoimittaja, taloudenhoitaja ja vähintään seitsemän, enintään 11 muuta jäsentä. Hallitukseen valittavien tulee olla Fortiksen varsinaisia jäseniä. Hallituksen toiminnasta säädetään tarkemmin hallituksen ohjesäännössä sekä taloudenhoidon ohjesäännössä.  

8 § 

Hallituksen tehtävänä on: 

 • nimetä tarvittavat projekti- ja työryhmät 
 • hyväksyä yhdistyksen jäsenet ja ylläpitää jäsenrekisteriä 
 • kutsua yhdistyksen kokoukset koolle 
 • päättää yhdistyksen omaisuuden myymisestä ja vaihtamisesta huomioiden kuitenkin yhdistyslain asettamat rajoitukset 
 • tehdä ylioppilaskunnalle esitykset hallinnon opiskelijajäsenten nimeämisestä 
 • hoitaa Fortiksen taloutta ja hallintoa sääntöjen ja yhdistyksen kokousten antamien ohjeiden mukaan 
 • valmistella yhdistyksen kokouksessa päätettävät asiat niiltä osin kuin säännöissä ei muuta säädetä. 

9 § 

Fortiksen nimen kirjoittaa hallituksen puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja jompikumpi yhdessä jonkun hallituksen jäsenen kanssa. 

Tilikausi 

10 § 

Fortiksen tilikausi on kalenterivuosi. Syyskokouksessa valitaan yhdistykselle yksi varsinainen tilintarkastaja ja yksi varsinainen toiminnantarkastaja sekä heille varatilintarkastaja ja varatoiminnantarkastaja seuraavalle tilikaudelle. Varsinaisen tilintarkastajan ja varatilintarkastajan tulee olla hyväksyttyjä tilintarkastajia. Tilinpäätös tarvittavine asiakirjoineen ja toimintakertomus on annettava tilin- ja toiminnantarkastajille viimeistään kuusi (6) viikkoa ennen kevätkokousta. Tilin- ja toiminnantarkastajien tulee antaa kirjallinen lausuntonsa viimeistään kaksi (2) viikkoa ennen kevätkokousta hallitukselle. 

Yhdistyksen kokoukset 

11 § 

Fortiksen kevätkokous pidetään maaliskuussa ja syyskokous marraskuussa hallituksen määräämänä päivänä. Ylimääräinen yhdistyksen kokous pidetään yhdistyslain määräämissä tapauksissa, kuitenkin siten, että 1/10 tai 20 yhdistyksen äänioikeutettua jäsentä voi vaatia ylimääräisen kokouksen pitämistä. Kokous on pidettävä 30 vuorokauden kuluessa siitä, kun vaatimus sen pitämisestä on esitetty hallitukselle. Yhdistyksen kevät- ja syyskokouksessa käsiteltäväksi haluttavista asioista tulee ilmoittaa kirjallisesti hallitukselle viimeistään 30 vuorokautta ennen kokousta. 

12 § 

Yhdistyksen kokouksissa on jokaisella paikalla olevalla varsinaisella jäsenellä yksi ääni. Yhdistyksen kokouksessa ei voi äänestää valtakirjalla. Äänioikeutta ei kuitenkaan ole henkilöllä, joka ei ole maksanut kuluvan kauden jäsenmaksua. Alumni-, kannattaja- ja kunniajäsenillä on yhdistyksen kokouksessa läsnäolo- ja puheoikeus. Mikäli kannattajajäsen on yhteisö, voi se lähettää yhdistyksen kokoukseen yhden edustajan. 

13 § 

Päätökset yhdistyksen kokouksissa tehdään yksinkertaisella ääntenenemmistöllä, ellei asiasta muuta säädetä, avointa äänestysmenettelyä käyttäen ellei vähintään yksi paikalla olevista äänivaltaisista jäsenistä pyydä suljettua lippuäänestystä. Äänten mennessä tasan ratkaisee kokouksen puheenjohtajan ääni. 

Vaalit, ellei kysymyksessä ole yksimielinen päätös, suoritetaan enemmistövaalina, mikäli täytettäviä paikkoja on yksi, tai suhteellista listatonta vaalitapaa käyttäen, mikäli täytettäviä paikkoja on useampia. Vaalissa voi äänestää vain kokouksessa esitettyjä henkilöitä. Enemmistövaali toteutetaan siten, että ellei kukaan ehdokkaista saa ensimmäisellä kierroksella ehdotonta enemmistöä, käydään toinen kierros kahden eniten ääniä saaneen ehdokkaan kesken. Suhteellinen listaton vaali toteutetaan siten, että vaalissa jokainen annettu ääni jaetaan vaalilippuun merkittyjen ehdokkaiden kesken ensimmäisenä olevan ehdokkaan saadessa yhden äänen, toisena olevan puoli ääntä, kolmantena olevan yhden kolmasosan ääntä ja niin edelleen. Valituiksi tulevat määräytyvät ehdokkaiden saamien äänien mukaisessa järjestyksessä. Vaalissa äänestyslippu, johon on merkitty enemmän tai vähemmän ehdokkaita kuin on täytettäviä paikkoja, on hylättävä. Tasatulos vaalissa ratkaistaan arvalla. 

14 § 

Asia, joka on ensimmäistä kertaa käsiteltävänä yhdistyksen kokouksessa, on siirrettävä käsiteltäväksi seuraavaan yhdistyksen kokoukseen, jos vähintään kolmasosa (1/3) kokouksessa paikalla olevista yhdistyksen äänivaltaisista jäsenistä sitä vaatii. 

15 § 

Kokouskutsu yhdistyksen kokouksiin on annettava vähintään seitsemän vuorokautta ennen kokousta Fortiksen verkkosivuilla ja Spiritus-sähköpostilistalla. Kokouskutsussa tulee olla maininta, että kokoukseen on mahdollista osallistua myös etäyhteydellä.

16 § 

Yhdistyksen kokous päättää aina työntekijöiden ottamisesta ja erottamisesta sekä yhdistyksen edustajien nimeämisestä kokouksiin, joissa käytetään omistajan/ jäsenen päätäntävaltaa. 

17 § 

Kevätkokouksessa käsitellään seuraavat asiat: 

 • valitaan kokoukselle puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja kaksi ääntenlaskijaa, joiden kaikkien tulee olla eri henkilö 
 • todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 
 • hyväksytään kokouksen työjärjestys 
 • esitetään tilinpäätös, toimintakertomus sekä tilin- ja toiminnantarkastajan lausunnot 
 • päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta, tulo- ja menoarvioon verrattavan ylijäämän käytöstä tai alijäämän kattamisesta 
 • päätetään vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle ja muille tilivelvollisille 
 • valitaan ansiomerkki-, vuosijuhla- sekä muut mahdolliset toimikunnat 
 • käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat. 

18 § 

Syyskokouksessa käsitellään seuraavat asiat: 

 • valitaan kokoukselle puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja kaksi ääntenlaskijaa, joiden kaikkien tulee olla eri henkilö 
 • todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 
 • hyväksytään kokouksen työjärjestys 
 • päätetään jäsenmaksujen suuruudesta ja kantotavasta 
 • päätetään hallituksen ja Dilutuksen toimituskunnan jäsenille maksettavista palkkioista ja muista mahdollisista korvauksista 
 • päätetään ulkomaa-avustusten vähimmäis- ja enimmäismäärät 
 • vahvistetaan toimintasuunnitelma seuraavalle vuodelle 
 • vahvistetaan tulo- ja menoarvio seuraavalle vuodelle 
 • valitaan hallituksen puheenjohtaja 
 • valitaan Dilutuksen päätoimittaja 
 • valitaan muut hallituksen jäsenet 
 • valitaan Dilutuksen toimituskunta 
 • valitaan alumnivastaava 
 • valitaan yksi tilintarkastaja ja yksi toiminnantarkastaja sekä heille varatilin– ja varatoiminnantarkastajat 
 • käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat. 

Juhlat ja huomionosoitukset 

19 § 

Fortis viettää vuosipäiväänsä marraskuun 1. päivänä perustamisensa kunniaksi. 

20 § 

Fortiksella on juhla- sekä kunnianauha, kunnia- sekä ansiomerkki ja rintamerkki, joista säädetään tarkemmin merkkiohjesäännössä. 

21 § 

Fortiksen huomionosoituksia valmistelee kevätkokouksessa valittava ansiomerkkitoimikunta, johon kuuluvat toimikunnan puheenjohtaja ja vähintään kaksi, enintään neljä muuta jäsentä. 

22 § 

Sääntöjen 3 §:ssä mainituin perustein voidaan Fortikselle kutsua kunniajäseniä. Ehdotuksen kunniajäseneksi kutsumisesta tekee ansiomerkkitoimikunta. Kunniajäseneksi kutsumisesta päätetään yhdistyksen kokouksessa vähintään kolmen neljäsosan (3/4) enemmistöllä annetuista äänistä. Kunniajäsenelle annetaan tunnukseksi Fortiksen kunniamerkki. 

23 § 

Fortiksen ansiomerkki voidaan antaa: 

 • Fortiksen jäsenelle, joka on erityisellä ja jatkuvalla harrastuksella ottanut osaa Fortiksen toimintaan 
 • muulle henkilölle, joka on erityisellä tavalla toiminut yhdistyksen hyväksi. Esityksen ansiomerkin antamisesta tekee ansiomerkkitoimikunta ja siitä päätetään yhdistyksen kokouksessa yksinkertaisella ääntenenemmistöllä. 

Erityisiä säännöksiä 

24 § 

Fortiksella on logo, jonka ulkoasusta ja käytöstä säädetään graafisessa ohjesäännössä. 

25 § 

Näihin sääntöihin voidaan tehdä muutos kahden peräkkäisen yhdistyksen kokouksen päätöksellä. Näiden kokousten välillä on oltava vähintään 14 vuorokautta ja päätös on tehtävä vähintään kolmen neljäsosan (3/4) enemmistöllä annetuista äänistä. Kokouskutsussa on mainittava sääntöjen muuttamisesta. 

26 § 

Näitä sääntöjä voidaan täydentää ohjesäännöin, joiden hyväksymisestä päätetään yhdistyksen kokouksessa vähintään kolmen neljäsosan (3/4) enemmistöllä annetuista äänistä. Kokouskutsussa on mainittava ohjesääntöjen käsittelystä. 

27 § 

Jos ehdotus Fortiksen purkamisesta on tehty, on asia käsiteltävä samassa järjestyksessä kuin sääntöjen muutos. Fortiksen purkautuessa on sen omaisuus luovutettava Itä-Suomen yliopistolle annettavaksi viiden vuoden kuluessa mahdollisesti perustettavalle uudelle vastaavanlaiselle rekisteröidylle opiskelijayhdistykselle tai käytettäväksi tämän ajan umpeuduttua 2 §:ssä mainitun tarkoituksen toteuttamiseen. Yhdistyksen tullessa lakkautetuksi menetellään samoin. 

28 § 

Noudatettakoon muilta osin mitä voimassa oleva yhdistyslaki kulloinkin säätää. 

Fortiksen muut ohjesäännöt